GDPR

În executarea obligațiilor asumate, Partile și colaboratorii acestora vor respecta prevederile legale în materie privind prelucrarea datelor cu caracter personal, incluzând și Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a comisiei din 12 iulie 2016 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA, precum și Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberă circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

Părțile convin ca, în executarea prezentului contract, fiecare Parte să divulge date cu caracter personal către cealaltă Parte, după cum urmează:

- fiecare Parte trebuie să divulge către cealaltă Parte date cu caracter personal privind  angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract.  Aceste date constau în: datele de identificare, poziție, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților relevanți.

Acolo unde legea prevede astfel, fiecare Parte care divulgă informații în legătură cu angajații/reprezentanții săi va furniza o notă de informare persoanelor vizate, informându-le în mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora efectuată în legătură cu prezentul contract.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze  ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și nici una dintre Părți nu va accepta vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu prezentul contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

Pentru mai multe informatii: https://www.dataprotection.ro/

Ai nevoie de un produs sau un serviciu?

Novaintermed